Regulamin plebiscytu

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Iroglobal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000510277, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5842736046.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Gastronom Wybrzeża.
  3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania przez bramkę SMS Premium, stronę internetową http://gastronomwybrzeza.pl/tajemniczy klient oraz opinię komisji plebiscytowej najlepszych lokali gastronomicznych na polskim Wybrzeżu w następujących kategoriach: restauracja sezonowa, restauracja hotelowa, restauracja dzienna, nowo otwarta, pensjonat/motel, kuchnia zagraniczna,  pierogarnia/naleśnikarnia, pub/bar, cukiernia/kawiarnia, rybna
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, w tym ich usunięcia.
  5. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej trzech kandydatów.
  6. Plebiscyt będzie trwać od dnia 02.01.2019 do dnia 31.12.2019.
  7. Organizator powołuje czteroosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
  8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają ilość wysłanych przez Głosujących wiadomości SMS, głosów poprzez stronę internetową http://gastronomwybrzeza.pl/oraz opinię komisji plebiscytowej. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  • 2
  1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być lokale gastronomiczne w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.
  4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  5. W plebiscycie głos może oddać każdy.
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

   

  • 3
  1. Oddanie głosu możliwe jest od dnia 01.07.2019 od godz. 12.00 na numer SMS Premium. Głosowanie będzie trwać do dnia 31.01.2020 do godz. 23.59.
  2. Kandydatów do plebiscytu zgłaszać będzie można do dnia 31.12.2019. Kandydatów zgłosić można za pośrednictwem strony internetowej www.gastronomwybrzeza.pl, social media oraz drogą e-mailową marketing@gastronomwybrzeza.pl, SMS-ową I telefoniczną pod numer tel. 791 – 223 – 900.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko właściciela restauracji oraz nazwę lokalu gastronomicznego
  4. Oddając głos należy podać kod lokalu gastronomicznego.
  5. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Bild Presse Polska. SMS należy słać pod nr 7248 o treści GW.00 (Treść zależna od numeru lokalu gastronomicznego). Koszt SMS 2,46 zł z VAT.
  6. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7248 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  7. Wśród głosujących wyłonione zostaną osoby, które zostaną nagrodzone przez Organizatora nagrodami rzeczowymi. Osoby te wyłonione będą w drodze losowania.
  8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów głos decydujący będzie miała Komisja oraz Tajemniczy Klient.
  9. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas finałowej gali w marcu 2020 roku.
  10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca finałowej gali, a także odwołania plebiscytu i finałowej gali bez podania przyczyny.
  • 4
  1. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali Plebiscytu.
  2. Nie ma możliwości zmiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  3. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. Przewidywane są statuetki, dyplomy oraz szkolenia kulinarne I marketingowe, vouchery lub artykuł w magazynie “Gastronom Wybrzeża” oraz inne nagrody rzeczowe.
  • 5
  1. Administratorem danych osobowych jest Iroglobal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000510277, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5842736046.
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane kontaktowe
 • +48 533 903 900
 • biuro@gastronomwybrzeza.pl
 • 81-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1
 • NIP 5842736046

Włascicielem serwisu jest Gastronom Wybrzeża – Firma Iroglobal Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved