Regulamin plebiscytu Gastronom Wybrzeża 2019/2020

1.
1.1 Organizatorem Plebiscytu jest Iroglobal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000510277, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5842736046.

1.2 Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Gastronom Wybrzeża.
1.3 Plebiscyt polega na wyłonieniu najlepszego lokalu gastronomicznego w jednej z zadanych kategorii (restauracja sezonowa, restauracja hotelowa, restauracja dzienna, nowo otwarta, pensjonat/motel, kuchnia zagraniczna, pierogarnia/naleśnikarnia, pub/bar, cukiernia/kawiarnia, rybna) na podstawie: opinii tajemniczych klientów i komisji plebiscytowej oraz recenzji lokalu złożonych za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na: http://gastronomwybrzeza.pl/ 

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, w tym ich usunięcia.
Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej trzech kandydatów.
1.5 Plebiscyt będzie trwać od dnia 02.01.2019 do dnia 31.12.2019.
Organizator powołuje czteroosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
1.6 Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają ilość przesłanych recenzji poprzez stronę internetową http://gastronomwybrzeza.pl/ oraz opinię komisji plebiscytowej. Wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

2.
2.1 Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.2 W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
Kandydatami w Plebiscycie mogą być lokale gastronomiczne w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.
2.3 W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.4 W plebiscycie głos może oddać każdy.
2.5 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

3.
3.1 Kandydatów do plebiscytu zgłaszać będzie można do dnia 31.12.2019. Kandydatów zgłosić można za pośrednictwem strony internetowej www.gastronomwybrzeza.pl, social media oraz drogą e-mailową marketing@gastronomwybrzeza.pl, SMS-ową I telefoniczną pod numer tel. 791-223-900.
3.2 Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko właściciela restauracji oraz nazwę lokalu gastronomicznego

3.3 Ogłoszenie wyników nastąpi podczas finałowej gali w marcu 2020 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca finałowej gali, a także odwołania plebiscytu i finałowej gali bez podania przyczyny.

4.
4.1 Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali Plebiscytu.
4.2 Nie ma możliwości zmiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.3 Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. Przewidywane są statuetki, dyplomy oraz szkolenia kulinarne I marketingowe, vouchery lub artykuł w magazynie “Gastronom Wybrzeża” oraz inne nagrody rzeczowe.

5.
5.1 Administratorem danych osobowych jest Iroglobal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000510277, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5842736046.
5.2 Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
5.3 Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
5.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • +48 533 903 900
  • biuro@gastronomwybrzeza.pl
  • 81-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1
  • NIP 5842736046

Włascicielem serwisu jest Gastronom Wybrzeża – Firma Iroglobal Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved